Yksityisyys

TIETOSUOJAVASTAAVA JA HÄNEN YHTEYSTIETONSA

Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilötietojen käsittelijä Quotent, joka omistaa verkkopalvelun autoluokitus.fi

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN TARKOITUS

Yrityksemme " Quotent " käsittelee henkilötietojasi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on varmistaa, että työntekijöidemme, tavarantoimittajiemme ja asiakkaidemme tietojen yksityisyyttä kunnioitetaan ja suojellaan. Henkilötiedot ovat erilaisia tietoja, joita voidaan käyttää tietyn henkilön tunnistamiseen, joten on tärkeää määrittää periaatteet, joiden mukaisesti meille antamiasi tai verkkosivuston kautta sinulta saamiamme henkilötietoja on käytetty.

SOVELTAMISALA

Tietosuojapolitiikka koskee yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa seuraavien osalta: - Quotent -sivuston kävijät. Tietosuojakäytäntöä sovelletaan tietojen käsittelyyn riippumatta siitä, missä muodossa ja/tai ympäristössä asiakas antaa henkilötietonsa ja missä yrityksen järjestelmissä tai paperimuodossa niitä käsitellään.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET:

" Quotent " käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

PALVELUJEN TARJOAMISTA VARTEN:

- asiakkaan tunnistamiseksi;
- laskujen valmistelu, päättäminen ja sulkeminen;
- palvelujen tarjoaminen;
- palvelujen tarjoaminen/ylläpito;
- takaukset velvoitteiden täyttämisestä;
- palvelujen parantaminen ja kehittäminen, verkkosivustojen ylläpito;
- palvelun käytön edistäminen, mainostaminen ja levittäminen;
- laskutuksen hallinnointi;
- asiakaspysyvyyden, uskollisuuden ja tyytyväisyyden mittaaminen.

LIIKETOIMINNAN ANALYSOINTI JA SUUNNITTELU

- tilastoja ja yritysanalyysejä varten;
- suunnittelu ja kirjanpito;
- tietojen laadunvarmistus;
- tehdä asiakaskyselyitä;
Tietojen antaminen valtion tai paikallishallinnon toimielimille tapauksissa, joista on säädetty ulkoisissa säädöksissä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

- Asiakastilaus - Asiakkaan tekemän tilauksen toteuttaminen tai palvelun tarjoaminen;
- Säädösten noudattaminen - Quotentia sitovien ulkoisten säädösten velvoitteiden täyttäminen;

Henkilötietojen käsittely:
" Quotent " käsittelee henkilötietoja tietojenkäsittelyn tarkoituksen ja oikeusperustan mukaisesti.
" Quotent " käsittelee asiakkaan tietoja käyttäen nykyaikaisen teknologian mahdollisuuksia ottaen huomioon olemassa olevat yksityisyyden suojaan liittyvät riskit ja "Quotent" käytettävissä olevat kohtuulliset organisatoriset, taloudelliset ja tekniset resurssit.
Asiakkaan kieltäytyminen antamasta "Quotent" -yritykselle henkilötietoja, joita tarvitaan määritettyjen toimintojen suorittamiseen, estää asiakasta saamasta kuittia, mutta "Quotent" -yritystä suorittamasta tiettyjä toimintoja, esimerkiksi ostamasta tuotetta "Quotent" -verkkopalvelusta.
" Quotent " voi valtuuttaa kolmansia osapuolia tai niiden yhteistyökumppaneita suorittamaan erillisiä toimituspalveluja, laskutusta jne. asiakkaan ostoksen laadukkaan ja nopean toteuttamisen varmistamiseksi. Jos näiden tehtävien suorittamiseksi kolmannet osapuolet tai yhteistyökumppanit käsittelevät " Quotent ":n hallussa olevia asiakkaan henkilötietoja, kyseisiä kolmansia osapuolia tai yhteistyökumppaneita pidetään henkilötietojen käsittelijöinä ja " Quotent ":lla on oikeus siirtää asiakkaan henkilötietoja tehtäviensä suorittamiseksi siinä määrin kuin se on tarpeen tiettyjen toimintojen kannalta."" Quotent " yhteistyökumppanit varmistavat tietojenkäsittelyä ja tietosuojaa koskevien vaatimusten täyttymisen " Quotent " vaatimusten ja lainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

" Quotent " suojaa asiakkaan tietoja käyttämällä nykyaikaisen teknologian mahdollisuuksia ottaen huomioon olemassa olevat yksityisyyden suojaan liittyvät riskit ja Quotentin kohtuullisesti käytettävissä olevat organisatoriset, taloudelliset ja tekniset resurssit.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

" Quotent " -alusta ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy - tiedot ovat välttämättömiä siihen tarkoitukseen, jota varten ne on saatu; - Quotent tai asiakas voi käyttää oikeutettuja etujaan niin kauan kuin tietojen käsittelylle on olemassa oikeudellinen perusta ulkopuolisten lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla; - niin kauan kuin jollakin osapuolella on oikeudellinen velvollisuus säilyttää tiedot. Kun tässä lausekkeessa mainitut olosuhteet lakkaavat, asiakkaan henkilötiedot poistetaan.

PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN JA MUUT ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus saada säädöksissä säädetyt tiedot tietojensa käsittelystä.
Asiakkaalla on myös oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihinsa asetusten mukaisesti, pyytää Quotent -yhtiötä täydentämään, oikaisemaan tai poistamaan tiedot tai rajoittamaan niiden käsittelyä suhteessa asiakkaaseen, Asiakas voi pyytää käyttämään oikeuksiaan:

- Henkilökohtaisesti kirjallisesti osoitteeseen " Quotent " , henkilöllisyystodistus mukaan luettuna;
- Sähköpostitse [email protected] , allekirjoitus suojatulla sähköisellä allekirjoituksella.

Kerätyt tiedot:

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. (Jos haluat peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, kirjoita meille osoitteeseen: [email protected] ).